விருந்தினர்

இடையில்
அட்டவணைகள்
நாற்காலிகளை
காலியாக இருக்கும்
எல்லாம் உள்ளது
நேர்த்தியாகவும்
மனதை
பெரும் கொந்தளிப்பில் ஆழ்ந்துவிடும்
ஆன்மா
அல்ல
விருந்தினர்

வெற்றியடைய

தீவிரத்தை
முகம் பின்னால்
கூர்மையான கண்
ஒவ்வொரு படி
ஒரு உலகில்
நம்பிக்கை உள்ள
தப்பிக்க
இருந்து
பார்வை புலத்தில்
வெற்றியடைய


在花园里
一个
不显眼

的需要
数十年
为他的
的独立性
根部

下雨了 焦慮他們自己
其中
沉默
在皮膚彩虹的顏色
下雨了
焦慮

pafupi ndi izo

Pa Nyi- mbo
sizikumveka
kugona tulo
ali ndi
pemphero la
kugwetserana pansi
nthungo
mawu akuti
Kunali kopweteka
asamathe
ndi
choyamba
pafupi ndi izo

49

sa pagpangita og

sa ibabaw sa
Kumalagiw
diha sa iyang kaugalingon
sa iyang kaugalingon
magabato
sa usa ka
sa usa ka kawatan
aduna alang
ug Maayong
mahitungod sa
sa usa ka
Himoang lumo
diha sa damgo
sa usa
Ibutang nga matulog
sa pagpangita og

47

克服

赤腳

的纏腰布

雪地

大約

過去式

從現在開始

匆匆

克服

46

لأسفل

قبر
أن
يحمي الحب
هي في حد ذاتها
من
ال
عين الله
في
الحرق العمد
من الناس
لأسفل
سقط

48

не знаем

в
душа
мъст
ние нас
всичко в
танц
даде смирение
съвместно
стъпка
смея
това
ние
в нас
още
не знаем

45

sebe šou

snovima
se u
tašna
nositi
Odabrane
uzeti
sa u
podtlo
u senci
u tome
u blijedo svjetlo
dužan je
zlato
sebe
šou

44