കൊടുക്കരുതു

ലജ്ജ
കൂമ്പടഞ്ഞുപോയി
അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾ
മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ
ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ
നിസ്സഹായനായ ഉണ്ടാക്കുന്നുവല്ലോ
ദി
ഉപദ്രവം
സംരക്ഷണം,
അഭയം
കൊടുക്കരുതു

283

paieška

Jaukus
patalpa
yra
lygi
pasityčiojimas iš
sušaldymas žmonės
Zagłodzony
lauke
pagal nežymus
Antklodės
į Frostas
truputį
miegas ir
ramybe
paieška

282

kausiņš

ka
seja
viens
bērns
ir
ka
izglābtais
kausiņš
mātes stāvoklis

281

impinguant

quod
triclinium mensa
plena est
apud
invitees
hospes
est
se
in
mentis
ab
aliud
impinguant

280

ຄືນ

ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນ
ໄດ້
ມີ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ທີ່ເຫັນ
ຄວາມມືດຂອງ
ຄືນ
ໂດຍຜ່ານການ
bump

279

okrepljujemo

sjena braća
briga
osobno
ne
onoga što je skriveno
Svjetlo
oni žele
s
Duh
iz
boca
njihovo prijateljstvo
novi zagrijavanje
i okrepljujemo

278

중앙

전쟁의 신
격노
우리의 넋
으로부터
중앙

277

ក្នុងបាស

ដែលគេហៅថា
បានឬមិនបាន
ដែលគេហៅថា
ច្រៀងបទ
ការ
ថាមពល
មិនដែល
សូម្បីតែ
មិនបាន
ក្នុងបាស

276

rebutjar

si
contactes
en tement
afècti
rebutjar

275

түрту

Жасырын
рахат
егер ол
турының
астындағы
Кестелер
бір тізе
басқа
түрту

274