ਡ੍ਰੀਮਸ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ

ਵਿਚ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਪੈਰ
ਦੀ ਰਾਤ
ਰੇਲ ਗੱਡੀਆ
ਛੱਡ
ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਨਾ
ਵਧੇਰੇ
ਅਤੇ
ਰੇਲ ਗੱਡੀਆ
ਉਡੀਕ ਲੋਕ
ਕਰਦੇ ਹਨ
ਆਪ ਨੂੰ
ਵਿੱਚ
ਆਪਣੀ
ਡ੍ਰੀਮਸ
ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾ ਦਿੱਤਾ

 

 

 

152.png

de vida

irrealizável
e
apesar disso
é um
a outra
ser através
de vida
de imagem líder

 

 

 

151.png

در جاده ها را

انگیزی فتنه انگیزی
معافیت های
از طریق
با
پنجره بسته
و صبر
پایین
در جاده ها را

150.png

ikke er flykte

som et barn

tak
å stige
omtrent
seg selv
seg
i det
verden
forståelse
jeg kan
egen
Guilt
ikke er flykte

 

 

 

146.png

энд байна

Хэрэв
нэг
байшин
байрыг
дахь
нь
шинэ
байхын тулд байхын тулд
шаардлагатай
эдгээр байрыг
амьдрав амьдрав
байрыг
бодгалиуд бодгалиуд
redecorate
учир нь тэд
үүрд
энд
байна

 

 

 

143.png

गमावले

वर्णन नाही
अगदी
पासून
इतर
बद्दल
स्वत:
स्वत: च्या
असा विश्वास असा विश्वास
तो झपाट्याने
आहे कारण
स्वत:
मला माहीत नाही
सर्व दस्तऐवज
बद्दल
आम्ही स्वतः
अदृश्य
गमावले

 

 

 

144.png

iġibu ruħhom

billejl
bieb li jmiss
billi
l
imdawla
tieqa
tara
kif għandek
individwu stess
fil twos
iġibu ruħhom

 

 

 

145.png

ao amin’ny aloky

ao amin’ny aloky
ny tavanao
mijery fitaratra ny
maizina fanahiny
ny tonga
ny tsainao
takariva iny ihany
farany fialan’ny

 

 

 

141.png

Reiske

Ta Ratu
I kitos
Kryptis
sukasi
nes gyvenimas
taiatrodo
tai  su savo
pačios
nėra pakankamai gera
Reiske

 

 

 

140.png

nonāk pretrunā

kas
izraidīšana
joprojām
arī tāpēc, ka
kur
stāvēt
jābūt
dvēsele
aplaupīti
uz
virziens
virza
tādā ticībā
apziņā
atsevišķi
Esamību nonāk pretrunā

 

 

 

139.png