រូបភាពរបស់នាង

នាងមាន
ខ្ញុំឱ្យនាង
រូបភាព
នៅក្នុងរបស់ខ្ញុំ
ភ្នែក
បដិសេធចោល
ខ្ញុំមាន
អោយខ្ញុំ
ដល់ពួកគាត់
ចង
ខ្ញុំក្នុង
រូបភាពរបស់នាង
លិច
ការបាត់បង់

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google Foto

Du kommentierst mit Deinem Google-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d Bloggern gefällt das: